Del på linkedin
Del på twitter
Del på facebook
Del på email

Retssikkerhed og frihed

retssikkerhed er en grundværdi i vores samfund

Spørgsmål om retssikkerhed opstår ofte ved tilfælde i konkrete sager, men der er også kendte, væsentlige og principielle spørgsmål, der fortjener særlig opmærksomhed.

offersen:christoffersen har omfattende indsigt fra mange års praktisk og teoretisk arbejde med retssikkerhed. o:c og har stor erfaring både med at rådgive offentlige myndigheder i overholdelsen af grundlæggende principper om retssikkerhed og i at samarbejde med NGO’er om at fremme og beskytte borgernes retssikkerhed. 

o:c bistår i retssager ved domstolene samt i mere principielle klagesager for administrative myndigheder så som Folketingets Ombudsmand, Den Uafhængige Politiklagemyndighed, Det Psykiatriske Patientklagenævn og Ankestyrelsen.

Det gælder i sager om f.eks. balancen mellem borger og myndigheder i civile sager, forsvarsadvokaters stilling over for anklagemyndigheden, begrænsninger i aktindsigten i straffesager, fortrolige oplysninger i sager om statens sikkerhed, adgangen til retshjælp og fri proces. Der kan også peges på spørgsmål om logning af teledata, tv-overvågning, politiets kontrol med seksualdømt med opholdspåbud, offentlige myndigheders samkørsel af persondata, indgreb i privatlivet, offentlige kontroller og tilsyn, strafcelle i fængsler samt administrativ udvisning og fratagelse af statsborgerskab. Spørgsmål om retssikkerhed opstår også i sager om f.eks. politiets magtanvendelse, præventive frihedsberøvelser, visitationszoner, GPS-overvågning, indgreb i meddelelseshemmeligheden mv., kriminalforsorgens strafcelle og overbelæg samt anvendelsen af tvang i psykiatrien og over for patienter med somatiske sygdomme.

Jonas Christoffersen har beskæftiget sig indgående med retssikkerhed, tvangsindgreb, frihedsberøvelse og magtanvendelse blandt andet som led i Institut for Menneskerettigheders samarbejde med Folketingets Ombudsmand om at gennemføre tilsynsbesøg i fængsler og arresthuse samt på psykiatriske hospitaler og institutioner og private bosteder mv. Han rådgiver myndigheder om, hvordan de kan respektere borgernes retssikkerhed, ligesom han bistår borgere, der mener sig udsat for overgreb mv.

publikationer

Jonas Christoffersen

Artikler

Offentlige myndigheders erstatningsansvar for overtrædelse af menneskeretten. I Offentlige myndigheders erstatningsansvar, s. 157ff. Redigeret af Peter Pagh, Søren Højgaard Mørup og Niels Fenger (2018) samt i Ugeskrift for Retsvæsen 2016, litterær afdeling, s. 232 ff. og Ugeskrift for Retsvæsen 2005, litterær afdeling, s. 133 ff.

Opsættende virkning i menneskerettighedssager, Festskrift om Menneskerettigheder til Carl Aage Nørgaard, s. 37 ff. Redigeret af Gorm Toftegaard Nielsen, Jens Vedsted-Hansen og Claus Haagen Jensen (2004)
Forvaltningsretlig transparens: om familiesammenføring i praksis, Juristen 2006, s. 37 ff. 

Retten til tavshed over for håndhævelse af immaterielrettigheder, Ugeskrift for Retsvæsen 2006, litterær afdeling, s. 319 ff. 

Erstatning m.v. efter frifindelse, Juristen 2004, s. 16 ff. 

Forslag til lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter, EU-ret og Menneskeret 2003, s. 272 ff. 

Selvinkriminering – Menneskerettighedsdomstolens praksis, Juristen 2000, s. 45 ff.

quote icon
Jonas Christoffersen

Jonas Christoffersen

Advokat, dr.jur.

mail: jc@oclaw.dk

telefon: +45 41 23 88 61

René Offersen

René Offersen

Advokat

mail: rof@oclaw.dk

telefon: +45 51 37 22 13

Anna Thorlacius-Ussing

advokatfuldmægtig

mail: atu@oclaw.dk

telefon: +45 51 70 86 88

Lene Grønne

Lene Grønne

advokatsekretær

mail: lgr@oclaw.dk

Søren Rams Rasmussen

Søren Rams Rasmussen

Trainee

mail: srr@oclaw.dk

Christina Frilund Jensen

Christina Frilund Jensen

Trainee

mail: cfj@oclaw.dk