den stadig voksende og komplekse regulering på det transportretlige område kræver specialistkompetence

Transportret

Transport og logistik spiller en central rolle i samfundet med stor betydning for både erhvervslivet og den enkelte borger. Transportbranchens virke er gennemreguleret og omfavner et stort antal retsområder.

offersen:christoffersen rådgiver som specialister om transportretlige emner og varetager retssager på vegne af transportvirksomheder og chauffører om civilretlige og specialstrafferetlige problemstillinger.

På det civilretlige område omfatter kompetencen udførelse af traditionelle transportretlige sager om transportøransvar for beskadigelse, bortkomst og forsinkelse af gods, ligesom vi rådgiver om forsikringsretlige problemstillinger, tvister mellem transportvirksomheder og samarbejdspartnere m.v.

o:c påtager sig opdrag som forsvarsadvokater for transportvirksomheder og chauffører.

Behandling af straffesager inden for det transportretlige område kræver indsigt i særreguleringen på området og de processuelle rammer herfor. Reguleringen af transportbranchen kan være kompleks og udfordrende at efterleve i praksis. Samtidig kan overtrædelse af reglerne medføre betydelige bøder til transportvirksomheder og chauffører. Dette kan i nogle tilfælde skabe et misforhold mellem overtrædelse af regler og straf i sager på transportområdet, som udfordrer det grundlæggende strafferetlige princip om proportionalitet i strafudmålingen.

Det er vigtigt at forstå den verden, klienten begår sig i, og det er vores opgave at formidle jura og regulering ind i klientens forretning og operationelle virkelighed. Vores rådgivning starter allerede ved myndigheder eller politiets indledende kontrol og fortsætter ved en eventuel tiltale og retssag indledt af anklagemyndigheden.

o:c bistår desuden med afklaring og rådgivning om regulatoriske forhold og compliance for transportbranchen, herunder ved dialog med Færdselsstyrelsen og andre relevante myndigheder.

Der introduceres løbende opdateret eller ny transportretlig regulering, som transportvirksomhederne skal efterleve, og overtrædelser af reglerne kan have store konsekvenser. Visse transportydelser har grænseoverskridende karakter, hvilket rejser komplekse juridiske problemstillinger om samspillet mellem på den ene side danske regler og retsprincipper og på den anden side EU-retten og international ret. o:c rådgiver både danske og internationale transportvirksomheder, som udfører transport til eller fra Danmark.

Vores rådgivning på det transportretlige område er baseret på en indgående indsigt i danske og EU-retlige regler om blandt andet transporttilladelser, cabotage, vejbenyttelsesafgift, køre- og hviletid samt regler vedrørende anvendelsen af takografer.

Marie Steen Mikkelsen er er bestyrelsesmedlem i WISTA´s danske afdeling. WISTA, etableredes i 1974, er en global organisation med mere end 3000 medlemmer blandt kvindelige beslutningstagere inden for international shipping og transport.