forretningsbetingelser

pr. 1. februar 2020

Advokatfirmaet
Vores forretningsbetingelser finder anvendelse på alle advokatopgaver, som offersen:christoffersen Advokatfirma (CVR nr. 41063416) udfører for klienten, med mindre vi har indgået en anden skriftlig aftale for den pågældende opgave.

offersen:christoffersens advokater er beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet samt Danske Advokater.

Advokatopgave
offersen:christoffersens opgave fastlægges sammen med klienten. Vi er løbende i dialog med vores klienter, så vi er enige om, hvordan opgaven skal udvikle sig.

Vi udfører vores opgave i overensstemmelse med vores aftale med klienten. Vi skal leve op til kravene til adfærd og etik både i retsplejelovens regler om advokater og i Advokatrådets advokatetiske regler.

Vores rådgivning skræddersyes til advokatopgaven og må ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige, forudgående og skriftlige godkendelse.

Honorar
offersen:christoffersen fastsætter honoraret efter en samlet vurdering på grundlag af Advokatsamfundets retningslinjer.

Det betyder, at vi lægger vægt på den medgåede tid, om opgaven er udført under meget stramme tidsfrister eller uden for normal arbejdstid, karakteren af de involverede juristers specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar.

Omkostninger og udlæg – som f.eks. afgifter og gebyrer, rejse- og opholdsudgifter samt visse kopierings- og forsendelsesudgifter – betales af klienten, hvis de er et led i advokatopgaven.

Vi afholder som udgangspunkt ikke udlæg for klienten.

Vi modtager ikke klientindskud omfattet af klientkontoreglerne, men sikrer på anden måde gennemførelse af nødvendige betalinger.

Rejse- og opholdsudgifter afholdes som udgangspunkt kun efter forudgående aftale med klienten.

Vi giver efter anmodning gerne honoraroverslag. Anmodningen kan fremsættes inden opgaven startes eller på et hvert tidspunkt undervejs. Hvis det ikke er muligt at give et honoraroverslag over den samlede opgave, vil vi så vidt muligt give overslag for den første fase. I forbrugerforhold giver vi altid honoraroverslag, inden advokatopgaven påbegyndes.

Fakturering
offersen:christoffersen afregner som hovedregel løbende rådgivning og løbende advokatopgave (aconto) månedsvis eller kvartalsvis, men vi er også berettiget til at afregne på et senere tidspunkt.

Vores honorar tillægges moms i overensstemmelse med de gældende regler herom.

Betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling er vi berettiget til at beregne rente efter renteloven.

Betroede midler
offersen:christoffersen har ikke etableret klientkonto. Vi modtager ikke forudbetaling af honorar, og vi afholder som udgangspunkt ikke udlæg for klienten, men vi sikrer på anden måde gennemførelse af nødvendige betalinger.

Tavshedspligt
offersen:christoffersens indehavere og medarbejdere har tavshedspligt. Vi behandler naturligvis enhver oplysning fra eller vedrørende en klient, som vi modtager i forbindelse med en advokatopgave, fortroligt.

Vi kan efter lovgivningen være forpligtede til at videregive fortrolige oplysninger, og der kan også gøres undtagelse fra tavshedspligten i særlige tilfælde.

Vores tavshedspligt gælder med respekt af regler, som pålægger advokater oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder og andre lignende institutioner.

Interesse- eller loyalitetskonflikt
Vi sikrer både ved modtagelsen af en opgave og løbende under opgavens varetagelse, at der ikke foreligger en interesse- eller loyalitetskonflikt, der efter reglerne om god advokatskik forhindrer os i at varetage advokatopgaven.

Hvis vi er eller bliver inhabile, bistår vi gerne med anbefaling af en anden advokat. Vi har fastsat interne procedurer, der skal afdække interesse- og loyalitetskonflikter.

Hvidvask og terrorfinansiering
offersen:christoffersen er omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi har derfor ved visse advokatopgaver pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger. Vi har etableret interne procedurer mv. til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering.

Insiderhandel
Enhver medarbejder i offersen:christoffersen er underlagt værdipapirhandelslovens forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer. Vi har etableret interne procedurer til forebyggelse af insiderhandel.

Erstatningsansvar
offersen:christoffersen er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for fejl, der begås under vores professionelle rådgivning.

Vores erstatningsansvar er begrænset til maksimalt DKK 25 millioner pr. skade. Som følger af én skade anses alle krav, der udspringer af samme fortsatte eller gentagne ansvarspådragende forhold, uanset om en eller flere af de personer, som vi hæfter for, har pådraget sig ansvar, og uanset om en eller flere skadelidte kan gøre krav gældende i anledning af forholdet.

Vores ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

Vi er ikke ansvarlige for andre rådgivere, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgaven til, eller som klienten har antaget efter vores henvisning.

Vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.

Markedsføring
offersen:christoffersen er i sin markedsføring berettiget til at omtale klienten og/eller opgaven, hvis oplysningerne er offentligt kendte som følge af omtale i medierne eller lignende.

Afslutning af opgaven
Advokatopgaven afsluttes enten ved dettes naturlige afslutning eller ved klientens beslutning herom.

Vi er berettiget til at afslutte advokatopgaver i overensstemmelse med de advokatetiske regler herom.

Det må påregnes, at en advokatopgave afsluttes, hvis vores fakturaer uanset påmindelser ikke betales, eller hvis klienten bliver insolvent.

Originale dokumenter udleveres normalt senest ved advokatopgavens afslutning, og vores egne sagsakter arkiveres i mindst fem år.

Klager
Hvis vores bistand eller honorar er utilfredsstillende, henstiller vi, at der først gennemføres dialog med os om en mindelig løsning.

Hvis vi ikke kan blive enige om en mindelig løsning, kan klienten altid klage til Advokatnævnet. Kronprinsessegade 28, 1306 København K. E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Vi henviser til Advokatsamfundet (www.advokatsamfundet.dk) vedrørende Advokatsamfundets regler og den lovgivning, der gælder for advokater.

Lovvalg og værneting
Enhver tvist om en advokatopgave aftalt med offersen:christoffersen skal afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret eller ved forbrugerværneting.

Revideret 24. marts 2020