personoplysninger

1. Baggrund
offersen:christoffersen har udarbejdet denne databeskyttelsespolitik for at sikre, at vores behandling af personoplysninger overholder gældende regler, når o:c er dataansvarlig. De centrale persondataretlige regler er fastsat i databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

2. Politik
o:c beskytter og behandler personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondataretlige lovgivning (note 1).

3. Personoplysninger
o:c behandler personoplysninger om klienter, modparter, vidner, medarbejdere, samarbejdspartnere, leverandører og modtagere af markedsføringsinformationer mv.

”Personoplysninger” omfatter enhver form for information om en identificerbar fysisk person, f.eks. personens navn, adresse, mailadresse, CPR-nummer samt oplysninger om personens fysiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale forhold. Oplysninger om juridiske personer er ikke omfattet af definitionen ”personoplysninger”.

Behandlingen af personoplysninger afhængig af sagens karakter og kan omfatte almindelige oplysninger, identifikationsoplysninger (CPR-nr.) samt oplysninger om strafbare forhold og andre følsomme oplysninger.
Personoplysningerne kan stamme direkte fra en person, men de kan også stamme fra en tredjemand (f.eks. en klient, en modpart, et vidne, en offentlige myndigheder, en samarbejdspartner mv).

4. Behandling
”Behandling” af personoplysninger dækker over enhver aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, systematisering, organisering, opbevaring, tilpasning, ændring, søgning, brug eller videregivelse.

o:c behandler alene personoplysninger, hvis det er nødvendigt, og hvis der er et lovligt grundlag her det.

o:c behandler primært personoplysninger om vores klienter, modparter, vidner, medarbejdere, leverandører og samarbejdspartnere, og o:c behandler kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt til set i lyset af de konkrete formål, og hvis der er et lovligt grundlag for behandlingen. Det kan være nødvendigt at behandle oplysninger om strafbare forhold og andre følsomme oplysninger såsom helbredsoplysninger.

5. Videregivelse
o:c videregiver alene personoplysninger til eksterne parter, hvis det er nødvendigt, og hvis der er et lovligt grundlag her det.

Videregivelse kan ske til offentlige myndigheder, private virksomheder eller personer, fonde, foreninger mv. afhængigt af sagens karakter. Derudover overlader o:c oplysninger til vores databehandlere (f.eks. IT-leverandører).

Internt er det alene de af vores medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for at tilgå personoplysninger, der har adgang til dem.

6. Sletning
o:c sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for det eller de formål, som oplysningerne var indsamlet og behandlet til.

o:c har interne retningslinjer for opbevaringstiden af alle kategorier af personoplysninger. Disse er fastsat i forhold til de forpligtelser, o:c er underlagt efter gældende lovgivning, herunder dokumentations- og revisionskrav.

7. Rettigheder
Enhver person, hvis personoplysninger o:c behandler, har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder, der kan gøres gældende ved at kontakte os. Det drejer sig om følgende rettigheder:

  • Indsigtsret: Den berørte person har ret til at se (få indsigt i) de oplysninger, som o:c behandler om en vedkommende.
  • Rettelse: Der er ret til at få urigtige oplysninger rettet (berigtiget).
  • Sletning: Der er i visse særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger, inden tidspunktet for den vores almindelige sletning indtræffer.
  • Begrænsning: Der er i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Indsigelse: Der er i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlige behandling af personoplysninger.
  • Dataportabilitet: Der er i visse tilfælde ret til at få udleveret en kopi af personoplysningerne eller få tilsendt personoplysninger direkte fra o:c til en anden dataansvarlig.
  • Samtykke: Et samtykke til behandling af personoplysninger kan til enhver tid trækkes tilbage.

o:c henviser i øvrigt til Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder (se www.datatilsynet.dk).

8. Klageadgang
Klage over offersen:christoffersen’s behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet. Se mere på www.datatilsynet.dk.

9. Kontakt
Enhver henvendelse om behandlingen af personoplysninger, om persondatapolitikken, om udøvelse af rettigheder eller om klage kan rettes til:

offersen:christoffersen
Rigensgade 11
1316 København K
(+45) 41 23 88 61
oc@oclaw.dk

10. Ændringer
Vores databeskyttelsespolitik ændres løbende og er senest opdateret den 1. februar 2020.

Note 1:
o:c indsamler og behandler personoplysninger på baggrund af følgende hjemmelsgrundlag (dvs. lovlige grundlag):

I forbindelse med levering af advokatydelser behandler o:c personoplysninger om klienter, modparter og samarbejdspartnere med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen), og forordningens art. 9, stk. 2, litra f. Dette er bl.a. begrundet i en interesse i at fastlægge, påberåbe eller forsvare retskrav samt at varetage vores klienters interesser. o:c behandler desuden personoplysninger om vores klienter med hjemmel i forordningens art. 6, stk. 1, litra b, i de tilfælde, hvor behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde aftalen om advokatbistand.

o:c behandler personoplysninger om deltagere i kurser, undervisning og øvrige arrangementer med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, eller art. 6, stk. 1, litra f, med den primære interesse at kunne registrere deltagerne, administrere arrangementet samt udsende relevant kursusmateriale, evalueringsskemaer mv.

o:c behandler alene dine personoplysninger i markedsføringsøjemed og til udsendelse af nyhedsbreve, hvis du udtrykkeligt har samtykket hertil. Behandlingen sker således med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. o:c offentliggør personoplysninger om medarbejdere o.l. på vores hjemmeside og på sociale medieplatforme med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, som led i vores legitime interesser i at gøre indhold tilgængeligt for vores brugere.

Generelt behandler o:c personoplysninger, når vi er retligt forpligtet hertil (f.eks. efter hvidvaskloven). Dette sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. o:c behandler oplysninger om strafbare forhold med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 10 og databeskyttelseslovens § 8. o:c behandler CPR-numre med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.