nyheder : oktober 2020

principiel dom med dissens fra Højesteret i sag om ledningsejerloven

Højesteret har med dommerstemmerne 3-2 afgjort, at begrebet gravearbejder i ledningsejerlovgivningen ikke omfatter overfladiske jordarbejder, hvorfor Hedensted Kommune frifandtes for TDC’s erstatningskrav i anledning af en ledningsskade indtruffet under grøfterensning.

Da mindretallet anså grøfterensning for omfattet, kom mindretallet i modsætning til flertallet til at tage stilling til sagens andet principielle spørgsmål, nemlig bevisbyrdekravet til årsagsforbindelsen, hvor en graveaktør har iværksat gravearbejde uden at have sendt forudgående graveforespørgsel til LER-registeret.

Her fandt de to dissentierende dommere, at der gælder omvendt bevisbyrde, hvorefter det er graveaktøren, der skal bevise, at ledningsskaden alligevel ville være sket, hvis pligten til at sende graveforespørgsel havde været iagttaget. De dissentierende dommeres retsopfattelse vil nærliggende blive lagt til grund i den fremadrettede praksis.

Advokat René Offersen varetog TDC’s interesser for Højesteret.

Som følge af sagens principielle og videregående betydning var Teleindustrien indtrådt som biintervenient til støtte for TDC, mens Kommunernes Landsforening tilsvarende var indtrådt til støtte for Hedensted Kommune.

Dommen findes her: https://domstol.dk/hoejesteret/aktuelt/2020/10/om-kommunes-groefteoprensning-indebar-gravearbejder/

seneste nyheder

april 2024

København er i august 2024 vært for det 43. nordiske juristmøde. Juristmøderne har været afholdt normalt hvert tredje år siden 1872, kun afbrudt af verdenskrigene

april 2024

o:c repræsenter Klimabevægelsen i den principielle retssag om anlægget af den kunstige halvø Lynetteholm i Københavns Nordhavn. Sagen handler om, hvordan myndighederne skal vurdere klimaaftrykket