nyheder : oktober 2020

principiel dom med dissens fra Højesteret i sag om ledningsejerloven

Højesteret har med dommerstemmerne 3-2 afgjort, at begrebet gravearbejder i ledningsejerlovgivningen ikke omfatter overfladiske jordarbejder, hvorfor Hedensted Kommune frifandtes for TDC’s erstatningskrav i anledning af en ledningsskade indtruffet under grøfterensning.

Da mindretallet anså grøfterensning for omfattet, kom mindretallet i modsætning til flertallet til at tage stilling til sagens andet principielle spørgsmål, nemlig bevisbyrdekravet til årsagsforbindelsen, hvor en graveaktør har iværksat gravearbejde uden at have sendt forudgående graveforespørgsel til LER-registeret.

Her fandt de to dissentierende dommere, at der gælder omvendt bevisbyrde, hvorefter det er graveaktøren, der skal bevise, at ledningsskaden alligevel ville være sket, hvis pligten til at sende graveforespørgsel havde været iagttaget. De dissentierende dommeres retsopfattelse vil nærliggende blive lagt til grund i den fremadrettede praksis.

Advokat René Offersen varetog TDC’s interesser for Højesteret.

Som følge af sagens principielle og videregående betydning var Teleindustrien indtrådt som biintervenient til støtte for TDC, mens Kommunernes Landsforening tilsvarende var indtrådt til støtte for Hedensted Kommune.

Dommen findes her: https://domstol.dk/hoejesteret/aktuelt/2020/10/om-kommunes-groefteoprensning-indebar-gravearbejder/

seneste nyheder

november 2023

P1-programmet Hjernekassen satte i udsendelsen den 14. november 2023 fokus på advokater. I udsendelsen medvirkede advokat René Offersen og Advokatsamfundets generalsekretær, Andrew Hjuler Crichton. Det

september 2023

Danske Advokater ønsker at bidrage mere til debatten om retssikkerhed, og har derfor nedsat et egentligt retssikkerhedsudvalg med formand Jesper Rothe som formand. Advokat René