nyheder : december 2021

Rigsrettens dom over fhv. minister Inger Støjberg

Ved dom af 13. december 2021 idømte Rigsretten fhv. minister Inger Støjberg 60 dages fængsel for overtrædelse af ministeransvarlighedsloven.

Avokat René Offersen og advokat Jonas Christoffersen har været forsvarer for Inger Støjberg.

“Rigsretten skærer i sin omfattende begrundelse ud, hvad der er afgørende i det omfattende forløb. Resultatet af bevisbedømmelsen er, at hun findes at have presset en ulovlig indkvarteringsordning igennem, hvorefter der ikke skulle foretages individuel sagsbehandling med henblik på at kunne gøre undtagelser. Indkvarteringsordningen omfattede adskillelse af asylansøgende ægtepar/samlevere, hvoraf den en part var mindreårig”, siger René Offersen.

Ved sin bevisbedømmelse tilsidesatte Rigsretten forklaringer. TV2 citerer på sin hjemmeside professor Frederik Waage for følgende herom:Det er meget bemærkelsesværdigt, at man tilsidesætter nogle omfattende vidneforklaringer fra for eksempel departementschefen og afdelingschefer.”

René Offersen fortsætter: “Den ulovlige ordning bestod ifølge Rigsretten fra den 10. februar til den 18. marts 2016 og betød, at de berørte par ikke fik lovlig sagsbehandling, og at mindst 3 ud af samlet 18 par blev adskilt med urette. Jeg fremhæver dette, fordi det synes afgørende for Rigsrettens resultat, at Rigsretten ikke som i sagen mod fhv. minister Erik Ninn-Hansen indfortolkede en alvorlighedsbetingelse i ministeransvarlighedsloven. Forsvarerne havde forventet, at Rigsretten ville opretholde den alvorlighedsbetingelse, der fulgte af den seneste rigsretsdom.”

I sin dom over Erik Ninn-Hansen udtalte Rigsretten:

“Strafansvar må forudsætte, at der er tale om overtrædelser, som alvorligt kan bebrejdes ministeren, og hvor en politisk reaktion må anses for at være utilstrækkelig, jf. herved bemærkningerne til lovforslagets. § 4, nu lovens § 5 (Folketingstidende 1963-64, tillæg A, sp. 263).” (Vores fremhævelser)

I sagen mod Erik Ninn-Hansen var ca. 134 tamilske familier ulovligt forhindret i familiesamføring i Danmark over en længere periode. Alvorlighedsbetingelse førte til, at Erik Ninn-Hansen blev frifundet for forhold, der for forsvarer at se fremstår som alvorligere end forholdene i sagen mod Inger Støjberg.

Under overskriften “Gælder der en alvorlighedsbetingelse?” svarede Rigsretten benægtende i sagen mod Inger Støjberg:

“Når Folketinget har besluttet at rejse tiltale mod en minister for dennes embedsførelse, jf. grundlovens § 16, tilkommer det ikke Rigsretten at afgøre, om en politisk reaktion ville have været tilstrækkelig. Afgørelsen heraf er alene Folketingets. Det er således ikke en betingelse for at finde en minister skyldig, at der er tale om en alvorlig lovovertrædelse. (Vores fremhævelser)

Tiderne skifter. 

Rigsrettens dom kan ikke ankes og sætter dermed punktum i det langstrakte sagsforløb.

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.