nyheder : juni 2022

Voldgiftsinstituttets nye regler for behandling af voldgiftsager

Voldgiftsinstituttets nye regler for behandling af voldgiftssager er udformet i overensstemmelse med standarderne i dansk og international voldgiftspraksis. Reglerne er trådt i kraft.

Voldgiftsinstituttet sammenfatter selv ændringerne således:

• Antallet af paragraffer er øget fra 36 til 52. Det skyldes primært et ønske om at undgå meget lange paragraffer og at øge læsevenligheden. Placeringen af en række bestemmelser er ændret for at gøre opbygningen af Reglerne mere logisk og intuitiv.

• Skriftlig kommunikation skal foregå hurtigt og effektivt, og det er derfor bestemt, at skriftlig kommunikation som udgangspunkt skal ske ved brug af e-mail eller i anden elektronisk form, jf. § 3.

• Klageskriftet indgives på det sprog, som er anvendt i parternes voldgiftsaftale, jf. § 5. Hvis voldgiftsaftalen er formuleret på dansk, skal klageskriftet således også indgives på dansk, hvis ikke andet er aftalt.

• Parterne skal oplyse om tredjemands finansiering af omkostninger i sagen for at begrænse risikoen for inhabilitet blandt voldgiftsdommerne, jf. § 20, stk. 4.

• Instituttets formandskab kan i helt særlige tilfælde forhindre et advokatskifte, hvis det vurderes, at formålet med advokatskiftet er at gøre en voldgiftsdommer inhabil, jf. § 23.

• Taksterne for blandt andet Voldgiftsinstituttets administrationsafgift og voldgiftsdommernes honorar er blevet forhøjede og udarbejdet i et separat tastblad, som kan findes på hjemmesiden.

“Ændringerne er alle egnede til at forbedre og effektivisere voldgiftsprocessen”, siger René Offersen.

“Det er en god ændring med adgangen til i helt særlige omstændigheder at voldgiftsretten kan modsætte sig det ellers grundlæggende princip om ret til advokatskifte. Det er uholdbart, at en part altid ensidigt kunne tvinge en voldgiftsdommer ud af sagen ved under processen at antage en advokat, der gør voldgiftsdommeren inhabil. Ændringen skal nok også ses i lyset af det fænomen, der i international voldgift kaldes brug af Guerilla Tactics, der må bekæmpes og søges holdt ude af dansk praksis.

Reglerne kan findes her.

seneste nyheder

maj 2024

Advokat René Offersen er af Sagførernes Auktioners Legat blevet tildelt et uansøgt hæderslegat på kr. 20.000 som anerkendelse af hans indsats for at løfte advokatstanden.