Louise Lyngs Mortensen

Louise Lyngs Mortensen

Louise Lyngs Mortensen er ansat i o:c som trainee. Som trainee udfører hun lettere selvstændig sagsbehandling og bidrager med underentrepriser og veldefinerede opgaver i større sager.

Ved siden af arbejdet læser Louise Lyngs Mortensen sin bachelor i jura ved Odense Universitet.

Maria Gisela Brammer

Maria Gisela Brammer

Maria Gisela Brammer er advokatfuldmægtig. Hun arbejder overvejende med retssager, hvor hun dels bistår med løsning af konkrete opgaver i større komplekse retssager, dels selvstændigt varetager egnede sager. Hendes arbejde udføres i nært samarbejde med advokaterne.

Maria er juridisk kandidat årgang 2022 fra Københavns Universitet. Under studiet var Maria på udvekslingsophold i et semester på University of Strathclyde, Glasgow.

Efter den juridiske kandidatuddannelse – og frem til ansættelsen hos offersen:christoffersen – var hun fuldmægtig i Asylafdelingen i Udlændinge- og Integrationsministeriets departement.

Maria har virket som frivillig juridisk rådgiver ved Københavns Retshjælp siden 2021.

Christine Poller Novak

Sune Klinge

Sune Klinge

Sune Klinge har fokus på retssager og voldgiftssager med komplekse juridiske problemer, og han har indgående erfaring med rådgivning om compliance og klimaretlige spørgsmål. Han er desuden certificeret voldgiftsdommer.

Sune Klinge har særlig kompetence inden for offentlig ret, herunder sager om konflikter mellem dansk ret og EU-ret eller menneskeret. Det være sig eksempelvis sager inden for miljøret eller fast ejendom.

Borgernes retssikkerhed og forskellen mellem at have ret og få ret har altid været motiverende for Sune Klinge, og er tillige den analytiske rettesnor for hans forskning ved Københavns Universitet, herunder handler Sune Klinges Ph.d.- afhandling om EU-direktiver og grundrettigheder. Sune Klinge bistår erhvervsvirksomheder, NGO’er og almindelige borgere.

Sune Klinge er medlem af Young Arbitrators Copenhagen (YAC) og Dansk Forening for Voldgift. Han har tillige været konstitueret landsdommer i Østre Landsret og derigennem opnået indgående kendskab til retssagsbehandling, herunder også strafferet og straffeproces.

Sune Klinge har har tillige været gæsteforsker på det internationalt førende European University Institute i Firenze, Italien.

Sune Klinge deltager løbende i den offentlige debat gennem f.eks. kronikker og offentlige debatarrangementer, hvor særligt den grønne dagsorden er et tilbagevendende omdrejningspunkt.

Tina Lytzen

Tina Lytzen

Astrid Reymann Bødker

Astrid Reymann Bødker

Astrid Reymann Bødker er ansat i o:c som trainee. Som trainee udfører hun lettere selvstændig sagsbehandling og bidrager med underentrepriser og veldefinerede opgaver i større sager.

Ved siden af arbejdet læser Astrid Reymann Bødker sin bachelor i jura ved Københavns Universitet.


Peter Hulthin Rasmussen

Peter Hulthin Rasmussen

Peter Hulthin Rasmussen er piccolo og supporterer i den egenskab firmaets andre medarbejdere.

Lene Grønne

Lene Grønne

Lene Grønne er advokatsekretær og har særlig kompetence indenfor komplekse retssager, hvor hun varetager opgaver under forberedelsen, og vedrørende fonde, hvor hun faciliterer bestyrelsesarbejde og udfører selvstændige administrationsopgaver.

Lene Grønne

Hendes arbejde omfatter også indkøb til firmaet, og hun er kontaktperson for it og andre eksterne leverandører.

Lene Grønne er sekretær for Kunstnersammenslutningen Grønningen og Billedhugger, professor Gottfred & Gerda Eickhoffs Fond.

Før Lene Grønne i 2003 blev advokatsekretær, var hun inspektør på Søllerød Kro. Hun er student fra Ringkøbing Gymnasium.

René Offersen

René Offersen

René Offersen er anerkendt som ledende advokat inden for konfliktløsning og for sin rutine i Højesteret og som certificeret voldgiftsdommer.

René Offersen har ført betydende retssager for Højesteret og i voldgift for TDC, Pandora, PWC, DSB, Aalborg Portland, Landbrug & Fødevarer, Cimbers konkursbo, Pihl & Søns konkursbo, Danske A-kasser, Region Hovedstaden, KL og kommuner. Derudover har han udført et stort antal retssager for landsretterne, Sø- og Handelsretten og byretterne. Han har også mødt for undersøgelseskommissioner, Arbejdsretten og EU-Domstolen.

Særligt har René Offersen kompetence og erfaring med varetagelse af økonomisk og faktuelt komplicerede erhvervsretssager, ledelsesansvar, revisoransvar, prospektansvar og bank- og finansretssager, ligesom han fører retssager om offentlig ret og erhvervsregulering. Kompetencen omfatter desuden erhvervs- og specialstrafferet inklusiv retssager om ytringsfrihedens grænser.

René Offersen var medlem af ICC International Court of Arbitration i Paris (2015-2021) og er tilknyttet LCIA (London) og VCCA (Litauen). Voldgiftserfaringen omfatter Voldgiftsinstituttet, Voldgiftsnævnet, ad hoc-voldgift, ICC, SCC (Stockholm) og FAI (Helsinki).

Han har skrevet bøger og fagartikler om udbudsreglerne.

René Offersen har varetaget opdrag i en række højprofilerede retssager af samfundsmæssig betydning. Han var af Rigsretten beskikket forsvarer for fhv. minister Inger Støjberg (podcast). Han har skrevet anmelderroste retspolitiske debatbøger om Brixtofte-sagen og Kold Krigs-sagen. I det hele taget har René Offersen taget aktiv del i den retspolitiske debat.

René Offersen og Voldgiftsinstituttets generalsekretær co-chair’s Copenhagen Arbitration Day (Foto/Ole Haupt)

Jonas Christoffersen

Jonas Christoffersen

Jonas Christoffersen fører principielle og komplekse retssager og bistår i undersøgelseskommissioner og straffesager. Jonas Christoffersen har en særlig kompetence inden for menneskeret, men fører sager bredt inden for det erhvervsretlige og det offentligretlige område.

Advokat Jonas Christoffersen har en usædvanlig bred erhvervsmæssig baggrund, og hans tidligere virke som både forsker og topchef giver ham en helt særlig indsigt og faglig ballast.

Jonas Christoffersen har som advokat repræsenteret både private virksomheder, offentlige myndigheder og enkeltpersoner.

En række sager har haft offentlighedens interesse. Det gælder blandt andet rollen som bisidder for Magnus Heunicke i Minkkommissionen og Per Stig Møller i Tibetkommissionen samt opdraget som forsvarer for Niels Holck i sag om udlevering til Indien.

De fleste sager har imidlertid været uden for offentlighedens søgelys, hvilket ikke mindst gælder sager inden for det erhvervsretlige område.

Jonas Christoffersen fik sin advokatbestalling og møderet for landsret hos Gorrissen Federspiel. Han har desuden været direktør for Institut for Menneskerettigheder og forsker ved Københavns Universitet, ligesom han har været dommerfuldmægtig i Højesteret og konstitueret landsdommer. Han blev dr.jur. på en doktordisputats om Menneskerettighedsdomstolen.

Jonas Christoffersen modtog i 2022 Dreyers Fonds Hæderspris for advokater. I 2018 blev han udnævnt til ridder af Dannebrogordenen, og han modtog i 2019 Hartmann-prisen for sit virke for at fremme retssikkerhed og menneskeret i Danmark.

Jonas Christoffersen holder den akademisk prestigefulde Max Sørensen-forelæsning på Aarhus Universitet, hvor Max Sørensen var professor i statsforfatningsret. Se Ugeskrift for Retsvæsen 2019, litterær afdeling s. 349ff.

Interviews og portrætter

Curriculum Vitae

Jonas Christoffersen blev optaget i Kraks Blå Bog i 2009.
Læs afsnittet her.

Publikationsoversigt

Jonas Christoffersen står bag ca. 100 forskningspublikationer.
Se publikationslisten her.

 

I fritiden spiller Jonas Christoffersen ishockey i Gentofte