nyheder : april 2023

Frederiksberg Kommune frifundet i erstatningssag

Østre Landsret har den 26. april 2023 frifundet Frederiksberg Kommune i en erstatningssag anlagt af en fagforening, der mente, at kommunen havde pådraget sig et erstatningsansvar ved behandlingen af en borger.

Frederiksberg Kommune var blevet dømt af Retten på Frederiksberg, men efter indstilling fra offersen:christoffersen ankede Frederiksberg Kommune dommen til Østre Landsret, der altså frifandt kommunen.

Sagen handlede om, en borger, der havde været arbejdsløs i knap 15 år, og som led af forskellige sygdomme, herunder en stofskiftesygdom og stress/depression. Borgeren mente, at hun havde lidt et økonomisk tab, fordi kommunen ikke havde tildelt hende en bestemt offentlig ydelse, som hun kunne modtage, selv om hun havde en mindre arv fra sin mor. Kommunen mente derimod, at den først senere end påstået havde fagligt belæg for at tildele hende en anden offentlig ydelse, hvorfor kommunen ikke havde handlet ansvarspådragende.

Advokat Jonas Christoffersen, der repræsenterede kommunen, forklarer:

”Vi anbefalede Frederiksberg Kommune at anke dommen til landsretten, fordi byrettens dom var baseret på en principielt forkert fortolkning af de almindelige regler om offentlige myndigheders erstatningsansvar. Byretten lagde nemlig til grund, at kommunen var erstatningsansvarlig, fordi den havde foretaget et fejlskøn og for sent havde tildelt borgeren den ønskede offentlige ydelse. Kommunerne skal ofte træffe vanskelige og skønsprægede afgørelser, så det kunne få vidtrækkende konsekvenser for kommunerne, hvis et fejlskøn uden videre anses for ansvarspådragende,”

forklarer Jonas Christoffersen, der tilføjer:

”Østre Landsret var uenig med byretten og lagde afgørende vægt på, at Frederiksberg Kommune ikke havde noget faktuelt grundlag for at træffe den af borgeren ønskede afgørelse, på det tidspunkt, borgerne mente afgørelsen skulle være truffet. Østre Landsret frifandt derfor Frederiksberg Kommune uden af behøve at tage stilling til, om en fejlskøn i sig selv er ansvarspådragende.”

Det centrale i Østre Landsrets dom af 26. april 2023 lyder således (anonymiseret):

”Efter bevisførelsen finder landsretten det godtgjort, at det først på baggrund af udfaldet af praktikforløbet på [et plejehjem] i november 2018, [egen læges] erklæring af 17. december 2018 og erklæringen fra speciallæge i psykiatri [NN] af 3. februar 2019 kunne konstateres, at [borgeren] havde varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen, og at betingelserne for at visitere hende til et fleksjob efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats således var opfyldt. Landsretten finder det på den baggrund ikke godtgjort, at kommunen ved sin afgørelse af 11. juni 2018, hvorved kommunen afslog at indlede sag om fleksjob eller ressourceforløb med forelæggelse for kommunens rehabiliteringsteam, har begået ansvarspådragende fejl med adækvat tab til følge for [borgeren].”

seneste nyheder

juli 2024

Historieprofessor Rasmus Mariager anmelder i Weekendavisen advokat René Offersens bog “Den uventede advokat” under overskriften “Guide til nye advokater”. Manchetten lyder: “Claus Hjort Frederiksens advokat