kommunerne skal overholde gældende lovgivning

Kommune compliance

Men det har erfaringsmæssigt været vanskeligere for kommunerne end for statslige myndigheder. Det skyldes færre juridiske ressourcer og at kommunerne bliver fanget i et krydspres mellem på den ene side at forvalte kommunens økonomi og på den anden side at leve op til den af Folketinget vedtagne lovgivning.

Da kommunerne har ansvaret for en betydelig del af de borgernære ydelser, opstår der for kommunerne en række særegne problemstillinger, der kræver betydelig ledelsesmæssig opmærksomhed. De senere år har det således i forskellige kommuner været en udfordring at leve op til forventningerne om rettidig handling i sager om misbrug og andre svigt af børn, retssikkerhed, vejledning og partshøring i sociale sager, begrænsninger i sociale ydelser, kontrol med udbetaling af sociale ydelser, samkøring af data og digitaliseret understøttelse af beslutningsprocesser, hjemløses forhold, digital kommunikation samt integration af migranter og flygtninge.

offersen:christoffersen rådgiver kommuner om, hvordan de kan sikre overholdelse af lovgivningen ved gennemførelsen af kommunale opgaver, således at borgerne får opfyldt deres rettigheder efter lovgivningen.

o:c rådgiver også om, hvordan kommunerne kan styrke deres samfundsansvar, herunder for bæredygtighed.