offersen:christoffersen er den advokatvirksomhed, der har størst erfaring med retssager inden for telekommunikation

Telekommunikation

Telekommunikation, der er karakteriseret ved at være en retlig tung blanding af aftaleret, sektorspecifik konkurrenceret, EU-ret og forvaltningsret.

Erfaringen med telekommunikation er oparbejdet siden liberaliseringen af teleinfrastrukturen og tilhørende teletjenester i 1997. Arbejdet har omfattet opdrag i forhold til telemyndighederne, Teleklagenævnet, domstolene og EU-Domstolen.

Kompetencen på dette specialistområde skyldes, at René Offersen har repræsenterer TDC i de fleste retssager på telekommunikationsområdet siden liberaliseringen. René Offersen er som en af få danske advokater ranket i Hall of Fame i Legal 500 inden for Telecoms.

Offentliggjorte retssager​

Afgørelser offentliggøres i til offentliggørelse i Ugeskrift for Retsvæsen, fordi de af redaktionskomiteen anses for principielle eller af videregående juridisk interesse

 • Højesteret frifandt som tredjeinstans TDC for Telenors påstand om diskrimination. IT- og Telestyrelsens afgørelser om maksimale engrospriser kunne ikke anfægtes under søgsmål mellem private parter.
  Ugeskrift for Retsvæsen 2019, side 1616
 • Østre Landsret frifandt efter præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen Teleklagenævnet for TDC’s påstand om tilsidesættelse af påbud om stikledningsforpligtelse vedrørende fibernettet købt af DONG. Sagen var principiel og påkaldte sig international opmærksomhed.
  Pressemeddelelse fra landsretten
 • Højesteret pålagde TDC at betale erstatning på kr. 10 mio. til Telenor, idet TDC havde afvist bestillinger på benyttelse af kobberledninger i strid med parternes aftale og telelovgivningen. Telenor påstod kr. 56 mio.
  Ugeskrift for Retsvæsen 2012, side 3000
 • YouSee-sagen, hvor Østre Landsret bestemte, at Teleklagenævnet med rette havde afgjort, at TDC havde den fulde kontrol over den fysiske adgang til antenneforeningers frekvensbånd, og derfor med rette havde pålagt TDC SMP-forpligtelser.
  Pressemeddelelse fra landsretten
 • TDC blev i Novo-sagen af Højesteret pålagt at tilbagebetale et for meget opkrævet beløb for Novo’s benyttelse af fast kredsløb. Højesteret afgjorde principielle spørgsmål om prisfastsættelsen i samtrafikforhold og om adgangen til tilbagesøgning i telesager. Sagen førtes af Dansk Dataforening på vegne af Novo.
  Ugeskrift for Retsvæsen 2005, side 2842
 • Aftalevilkår, hvorefter internetudbyder tidligst ifølge Sø- & Handelsrettens dom kunne opsige et serviceabonnement hos TDC efter udløbet af en 1-årigt bindingsperiode, var ikke i strid med tele- eller konkurrencelovgivningen.
 • Teleklagenævnet stadfæstede efter en samlet bedømmelse Telestyrelsens fastsættelse af LRAIC-priser for 2002. Både LRAIC-arbejdsgruppen og TDC havde påklaget Telestyrelsens afgørelse, der var den første efter LRAIC-metoden