o:c har advokaters og revisorers retsforhold som specialdisciplin

Advokat- og revisoransvar

o:c bistår advokater i retssager om professionsansvar ved domstolene og for Advokatnævnet. Firmaet påtager sig også sager mod advokater.

Revisoransvaret er en særlig disciplin, som o:c har betydelig erfaring med både i sager om professionsansvar, om disciplinæransvar og om Erhvervsstilsynets udøvelse af kontrol. Erfaringen skyldes primært udførelse af sager for revisorer, men vi har også varetaget den modsatte rolle.

Vores erfaring inden for disciplinæransvarssager omfatter også sager om frakendelse af advokatbestalling, herunder anvendelsen af foreløbige forholdsregler.

Revisor kommer ofte i fokus efter spektakulære konkurser, da revisor som følge af forsikringsforhold og revisionsvirksomhedernes størrelse vil være i stand til at honorere selv store erstatningskrav fra den konkursramte erhvervsvirksomheds aktionærer eller kreditorer. Den konkursramte virksomheds ansvarlige ledelse vil typisk være økonomisk svagere funderet end revisor og ude af stand til at opfylde et erstatningsansvar for ledelsessvigt.

Kvalificeret varetagelse af sager om revisoransvar kræver fortrolighed med håndtering af spørgetemaer om god revisor- og revisionsskik og overvejelserne om syn og skøn, spørgsmål til FSR’s responsumudvalg og klagesag ved Revisornævnet. Editionsbegæringer og revisors arbejdspapir er en anden af de ofte forekommende problematikker, som vi har erfaring med fra Højesteret og landsretterne.

René Offersen har flere gange givet møde for revisorer i Højesteret i professionsansvarsager. Hans rutine skyldes udover de omtalte sager gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen en række fortrolige opgaver i flere af de senere års største revisoransvarssager. Han har også erfaring med rådgivning af revisionsvirksomheder under sager ved Revisornævnet og om Erhvervsstyrelsens kvalitetskontrol.

Offentliggjorte retssager​

Afgørelser offentliggøres i til offentliggørelse i Ugeskrift for Retsvæsen, fordi de af redaktionskomiteen anses for principielle eller af videregående juridisk interesse

 • Revisionsfirma var ifølge Højesteret ikke erstatningsansvarlig for tab, som Amagerbanken havde lidt som følge af, at en finansiel koncern, som firmaet havde været revisor for, ikke kunne indfri en garanti over for banken i forbindelse med dennes køb af en anden bank under koncernen.
  Ugeskrift for Retsvæsen 2008, side 1603
 • To revisorer var erstatningsansvarlige for tab, som senere konkursramt selskab led som følge af revisorernes tilsidesættelse af god revisionsskik som følge af ufyldestgørende revisionspåtegning om mellemregningskonto.
  Ugeskrift for Retsvæsen 2008, side 1604
 • Statsautoriseret revisor og dennes revisionsselskab fandtes af Højesteret erstatningsansvarlige for tab, som investorer led som følge af manglende eftersyn af bogholderi og kontrolfunktion i bankierfirma.
  Ugeskrift for Retsvæsen 2006, side 1753
 • Opgørelse af erstatning og ansvarsfordeling ved overdragelse af overskudsselskab. Repræsenterede revisor for Højesteret.
  Ugeskrift for Retsvæsen 2004, side 3027
 • Der var intet at bebrejde et senere konkursramt selskabs revisorer i forbindelse med påtegningen af Accumulator Invests prospekt om udstedelse af obligationer, hvorfor de blev frifundet for investors erstatningskrav.
  Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling 2006, side 94