udlændinge

Udlændinge

Området omfatter talrige og komplekse problemstillinger om arbejds- og opholdstilladelser, familiesammenføring, udvisning på grund af kriminalitet og mistanke om terrorisme, asylsager og fratagelse af statsborgerskab. Spørgsmål om udlændinges ret til at få dansk statsborgerskab rejser særlige spørgsmål, fordi tildeling af dansk indfødsret efter grundloven er en politisk afgørelse, samtidig med at den internationale menneskeret indeholder en tæt regulering af tildeling og fratagelse af indfødsret.

o:c rådgiver erhvervsvirksomheder, organisationer, NGO’er og borgere navnligt i principielle sager blandt andet ved at føre konkrete sager ved domstolene, Udlændingenævnet og Flygtningenævnet samt internationale klageorganer.

Jonas Christoffersen har både som forsker og som direktør for Institut for Menneskerettigheder beskæftiget sig indgående med udlændingeområdet og har været dybt involveret i snart sagt alle dele af udlændingeretten og kan derfor rådgive i alle, komplekse spørgsmål om udlændinges rettigheder. Han fører sager for domstolene samt Udlændinge- og Flygtningenævnet og rådgiver både myndigheder og borgere om udlændinges retsforhold efter dansk ret, EU-retten og den internationale menneskeret.

Jonas Christoffersen mødte i Østre Landsret og Højesteret som direktør for Institut for Menneskerettigheder i dommene gengivet i de nedenfor omtalte fem sager trykt i Ugeskrift for Retsvæsen.

Publikationer

Jonas Christoffersen

Artikler

Udvisning af kriminelle udlændinge, Institut for Menneskerettigheder 2017.

Udvisning af EU-borgere på grund af kriminalitet, Ugeskrift for Retsvæsen 2019, litterær afdeling s. 287 ff.

Gensidig anerkendelse i et menneskeretligt perspektiv, Ugeskrift for Retsvæsen 2017, litterær afdeling s84 ff.

Domstolsprøvelse i terrorsager mv. Ugeskrift for Retsvæsen 2004, litterær afdeling s. 97 ff. Domstolsprøvelse af terrorsager m.v. (II), Ugeskrift for Retsvæsen 2008, litterær afdeling s. 131 ff.

Ægtefællesammenføring, EU-ret og Menneskeret 2004, s. 273 ff.

Frihedsberøvelse af kriminelle asylansøgere, Juristen 2002, side 296 ff.

Offentliggjorte retssager​

Afgørelser offentliggøres i til offentliggørelse i Ugeskrift for Retsvæsen, fordi de af redaktionskomiteen anses for principielle eller af videregående juridisk interesse

 • Højesteret fastslog, at tre års reglen om familiesammenføring ikke er i strid med Menneskerettighedskonventionen.
  Ugeskrift for Retsvæsen 2018, side 688. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstolen forventes at afsige dom i 2020
 • Højesteret fastslog, at Folketinget ved behandling af sager om indfødsret skal respektere de internationale forpligtelser, som Folketinget efter grundlovens § 19 har samtykket i at Danmark påtager sig.
  Ugeskrift for Retsvæsen 2013, side 3328
 • Højesteret fastslog, at afslag på indfødsret pga. manglende danskkundskaber ikke udgjorde forskelsbehandling begrundet i handicap.
  Ugeskrift for Retsvæsen 2017, side 2469
 • Højesteret fastslog, at det ikke er i strid med Grundloven eller Danmarks internationale forpligtelser, at personer uden retlig handleevne ikke kan stemme til folketingsvalg.
  Ugeskrift for Retsvæsen 2018.1460 H. Lovgivningen blev efterfølgende ændret