børn

Børn

Børns rettigheder har fået stadig stigende opmærksomhed ikke mindst som følge af de mange sager om myndighedernes passivitet over for indberetninger af mistanke om seksuelle overgreb, vanrøgt og mistrivsel.

o:c rådgiver kommuner og organisationer om foranstaltninger til at forhindre krænkelse af børns rettigheder og varetager opdrag i principielle retssager i anledning af svigt, herunder for berørte borgere.

Spørgsmål om børns rettigheder opstår i snart sagt alle familieretlige tvister med børn involveret, men af principielle spørgsmål kan i dag fremhæves sager om myndigheders passivitet over for omsorgssvigt mv, social kontrol og muslimske friskolers underretninger i sager om mistrivsel, frihedsberøvelse pga. kriminalitet, magtanvendelse på institutioner, anbringelser uden for hjemmet, tvangsbortadoptioner og adgang til dansk statsborgerskab.

Jonas Christoffersen har betydelig indsigt i børns rettigheder ikke mindst qua det faglige ansvar for Institut for Menneskerettigheders arbejde for børns rettigheder både i Danmark og Grønland. Han rådgiver myndigheder og virksomheder om, hvordan de kan respektere børns rettigheder, ligesom han bistår i sager om børns rettigheder.

Offentliggjorte retssager​

Afgørelser offentliggøres i til offentliggørelse i Ugeskrift for Retsvæsen, fordi de af redaktionskomiteen anses for principielle eller af videregående juridisk interesse

  • Slagelse-sagen om en kommunes passivitet over for indberetninger om omfattende omsorgssvigt over for fire børn placeret i en plejefamilie blev ført på grundlag af Den europæiske Menneskerettighedskonvention. Jonas Christoffersen gav i Østre Landsret møde for Institut for Menneskerettigheder og procederede de afgørende spørgsmål om ansvarsgrundlag og forældelse efter menneskeretten.
    Ugeskrift for Retsvæsen 2017, side 3272