samfundsansvar er et anliggende både for private virksomheder og offentlige myndigheder

Privat og offentlig CSR

Virksomheders samfundsansvar har fået betydeligt fokus, efter at FN’s Menneskerettighedsråd i 2011 vedtog retningslinjer for, dels hvordan virksomheder bør håndtere deres samfundsansvar og dels hvordan regeringer bør regulere virksomheders adfærd for at gøre den mere ansvarlig. FN’s retningslinjer fra 2011 fokuserer på menneskerettigheder og suppleres af OECD’s retningslinjer fra 2011 om multinationale virksomheder, der også inddrager spørgsmål om bl.a. miljø, korruption og skat. Det må forventes, at samfundsansvaret stiger som følge af det øgede fokus i samfundet på FN’s verdensmål om bæredygtighed.

Offentlige myndigheders samfundsansvar har endnu ikke spillet en større rolle i den offentlige debat om samfundsansvar, men offentlige myndigheder kan indklages for Mæglings- og Klageinstitutionen for Ansvarlig Virksomhedsadfærd (NCP Danmark) på lige fod med virksomheder og organisationer.

Der er dog i de senere år kommet stigende fokus på, hvordan offentlige indkøb (300 milliarder kroner årligt svarende til 25% af BNP) og udbud kan bidrage til at løfte myndighedernes samfundsansvar. To tredjedele af de offentlige indkøb ligger hos kommunerne. Med det øgede fokus på bæredygtighed vil der blive stillet større og større krav til offentlige myndigheders adfærd, herunder indkøb og udbud.

offersen:christoffersen rådgiver myndigheder, organisationer og virksomheder om, hvordan de overholder gældende lovgivning, ligesom vi rådgiver om udarbejdelse af CSR-programmer på baggrund af internationale standarder, rådgivningen omfatter de gældende regler og andre standarder om rapportering, herunder udarbejdelse af indikatorer med henblik på ESG-rapportering.

o:c rådgiver om ordregiveres muligheder for at stille krav til leverandørers samfundsansvar under udbudsforretninger. Udover iagttagelse af udbudslovgivningen vil der ofte være legalitetsovervejelser fundet i det retlige grundlag for ordregivers virksomhed, herunder for kommuners vedkommende kommunalfuldmagten. Det er en væsentlig opgave for offentlige og private indkøbere at formulere de rigtige klausuler om samfundsansvar, ligesom det er væsentligt for private leverandører at kunne leve op til offentlige myndigheders krav.
o:c rådgiver desuden om etiske aspekter af myndigheders og virksomheders forhold. Det gælder for eksempel etiske aspekter af den teknologiske udvikling.

Jonas Christoffersen har beskæftiget sig med en række spørgsmål om teknologi, retssikkerhed og privatlivsbeskyttelse og er i dag medlem af Dataetisk Råd, ligesom han er medlem af Etisk Udvalg under DBU. Han var som direktør for Institut for Menneskerettigheder medlem af Folketingets 2030 Panel om Bæredygtig Udvikling.

Bæredygtighed er for alvor kommet på dagsordenen efter vedtagelsen af 2030 målene, der vil få stigende betydning for virksomheder og myndigheder