diskrimination

Diskrimination

Spørgsmål om diskrimination og forskelsbehandling fylder mere og mere – ikke kun for borgere – men især for virksomheder, myndigheder og organisationer.

offersen:christoffersen bistår med rådgivning for at undgå usaglig forskelsbehandling og varetager sager ved Ligebehandlingsnævnet og domstolene både for borgere udsat for diskrimination og for myndigheder og virksomheder beskyldt for diskrimination.

Forskelsbehandlingslovgivningen berører alle. Det skyldes, at det i varierende grad – både på og uden for arbejdsmarkedet – er forbudt at diskriminere på grund af handicap, alder, køn, etnicitet, religion og seksuel orientering mv. Der kan opstå spørgsmål om både negativ forskelsbehandling og positiv særbehandling. Erhvervsvirksomheder og myndigheder må udover risikoen for at blive pålagt at betale godtgørelse tage i betragtning, at der kan være risiko for renommétab som følge af omtale i medierne, hvilket ofte vil være alvorligere end den juridiske sanktion.

Området er vanskeligt, fordi det har rod i EU-retten og den internationale menneskeret, men det er også kompliceret, fordi der ofte er tale om sager om at begrænse det legitime beslutningsrum af hensyn til bestemte borgeres – eller grupper af borgeres – særlige interesser.

o:c’s rådgivning om compliance omfatter virksomheders, myndigheders og organisationers forebyggelse af ulovlig forskelsbehandling både ved udstedelse af politikker og retningslinjer samt ved interne efteruddannelser mv. Læs mere her 

Jonas Christoffersen har som forsker og direktør for Institut for Menneskerettigheder beskæftiget sig indgående med snart sagt alle aspekter af forskelsbehandlingslovgivningen i Danmark og den bagvedliggende EU-ret og internationale menneskeret. Han repræsenterer borgere, myndigheder og virksomheder.

Publikationer

Jonas Christoffersen

Bøger

Lov om etnisk ligebehandling med kommentarer, Thomson Reuters, 2009

Artikler

Højesterets prøvelse af folkeretlige diskriminationsforbud, Ugeskrift for Retsvæsen 2002, litterær afdeling s. 407 ff.

Indirekte forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse, Ugeskrift for Retsvæsen 2008, litterær afdeling, s. 17 ff.

Offentliggjorte retssager​

Afgørelser offentliggøres i til offentliggørelse i Ugeskrift for Retsvæsen, fordi de af redaktionskomiteen anses for principielle eller af videregående juridisk interesse

  • Langkjær Gymnasium ønskede en anden fordeling af elevmassen, men erkendte for Ligebehandlingsnævnet, at den valgte metode var i strid med lov om etnisk forskelsbehandling. Jonas Christoffersen var som direktør for Institut for Menneskerettigheder ansvarlig for den principielle klagesag indbragt efter lov om ligebehandlingsnævnet § 1, stk. 8
  • Højesteret fastslog, at Folketinget ved behandling af sager om indfødsret skal respektere de internationale forpligtelser, som Folketinget efter grundlovens § 19 har samtykket i at Danmark påtager sig. Ugeskrift for Retsvæsen 2013, side 3328. Jonas Christoffersen var som direktør for Institut for Menneskerettigheder tæt involveret i sagens førelse for Højesteret. Den principielle sag banede vejen for flere konkrete sager
  • Højesteret fastslog, at det ikke er i strid med grundloven eller Danmarks internationale forpligtelser, at personer uden retlig handleevne ikke kan stemme til folketingsvalg. Ugeskrift for Retsvæsen 2018, side 1460. Jonas Christoffersen mødte i Østre Landsret og Højesteret som direktør for Institut for Menneskerettigheder. Lovgivningen blev efterfølgende ændret
  • Højesteret fastslog, at afslag på indfødsret pga manglende danskkundskaber ikke udgjorde forskelsbehandling pga. handicap. Ugeskrift for Retsvæsen 2017, side 2469. Jonas Christoffersen mødte i Østre Landsret og Højesteret som direktør for Institut for Menneskerettigheder