dyb kompetence og rutine med varetagelse af retssager om bank og finans

Bank- og finansretssager

Sagsområdet stiller store krav som følge af kompleksiteten og ofte forekommende internationale aspekter. o:c fører retssager både for og mod aktører i den finansielle sektor.

Kompetencen indbefatter den omfattende offentligretlige regulering af den finansielle sektor, herunder vedrørende finansielle virksomheder og produkter, forbrugerbeskyttelse og ledelse. Rådgivningen omfatter varetagelse af sager over for Finanstilsynet og andre statslige instanser. o:c forstår EU-rettens betydning for den retlige regulering.

Erfaringen er i vid udstrækning oparbejdet gennem rådgivning til nødlidende finansielle virksomheder eller personer tilknyttet sådanne og under arbejde med finansielle virksomheder taget under konkursbehandling. Konkurserne er kommet i bølger sidst i firserne, først i halvfemserne og senest ved finanskrisen. Konkursarbejdet har også givet relevant erfaring med førelse af omstødelsessager, herunder om pengeinstitutters kassekreditter.

Vores kompetence omfatter rådgivning om fit & proper-reglerne og reguleringen af incitamentsprogrammer.

René Offersen repræsenterer de institutionelle investorers interesser over for investeringsbankerne i Østre Landsret i prospektansvarssagen om OW Bunkers børsemission. Sagen er principiel og behandles sammen med de øvrige retssager i OW Bunker-sagskomplekset.

Offentliggjorte retssager​

Afgørelser offentliggøres i til offentliggørelse i Ugeskrift for Retsvæsen, fordi de af redaktionskomiteen anses for principielle eller af videregående juridisk interesse

  • Højesteret fandt, at Danske Bank ikke havde tiltrådt sit virksomhedspant. Virksomhedspantet omfattede flyreservedele tilhørende Cimber Air, som ikke var kompatible med fly ejet af de pantsættende selskaber.
    Ugeskrift for Retsvæsen 2017, side 651
  • Højesteretssag om skæringstidspunktet for opgørelse af indskud i et nødlidende pengeinstitut, som blev overtaget af Finansiel Stabilitet.
    Ugeskrift for Retsvæsen 2015, side 1369
  • Sag fra Foreningen af investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral-Obligationer mod Hedgeforeningen Jyske Invest og Jyske Bank blev af Vestre Landsret tilladt anlagt som gruppesøgsmål.
    Ugeskrift for Retsvæsen 2012, side 1561