vi har stor erfaring med varetagelse af retssager om ledelsesansvar

Ledelsesansvar

Ledelsesansvar er det erstatningsansvar, som den daglige ledelse eller bestyrelsen for en erhvervsvirksomhed eller en organisation kan ifalde ved tilsidesættelse af de forpligtelser, der følger med ledelsesgerningen.

o:c bistår både sagsøgte ledelsesmedlemmer og sagsøgende kreditorer eller andre skadelidte.

Ledelsesansvar kan gøres gældende, hvor erhvervsvirksomheden er sund og i ordinær drift (bortset fra de kritisable forhold), men i praksis bliver ledelsesansvaret først aktuelt, når aktionærerne eller kreditorerne lider tab i forbindelse med erhvervsvirksomhedens konkurs. Det hører til undtagelsen, at ledelsesansvaret begrundes i enkeltstående svigt, og som regel tegner der sig et billede af mere omfattende ledelsessvigt.

Ledelsesansvaret er individuelt. Hvert ledelsesmedlem bedømmes for sig, og i praksis falder domme tit forskelligt ud for de sagsøgte ledelsesmedlemmer. Ledelsesansvaret er personligt og ubegrænset og derfor en alvorlig sag. For bestyrelsesmedlemmer er der næsten altid misforhold mellem bestyrelsesmedlemmernes fordele ved erhvervet og ansvarets tyngde. Der er derfor grund til at overveje vilkår om bestyrelsesansvarsforsikring forud for indtrædelse i en bestyrelse.

Hvis anklagemyndigheden rejser erhvervsstraffesag mod et ledelsesmedlem, må ledelsesmedlemmet lægge til grund, at afgørelsen i erhvervsstraffesagen vil få stor betydning for bedømmelsen af et efterfølgende erstatningsansvar. Domstolene vil sjældent i et erstatningsopgør anlægge en anderledes bedømmelse end i straffesagen, selv om der er tale om to selvstændige sager. Advokatvalget i erhvervsstraffesager bør derfor træffes med øje for, om der er risiko for en efterfølgende civil ledelsesansvarssag. De personlige og navnlig familiemæssige omkostninger må også tages i betragtning.

René Offersen arbejdede i 90’erne hos Kammeradvokaten med ledelsesansvarssagerne mod blandt andre de tidligere ledelser i C&G Banken (første bankkrak siden Landmandsbanken i 1922) og vekselerfirmaet Benzon & Benzon. Her førte han tillige et større antal selskabstømmersager mod tidligere ledelser og ejere.

Efter finanskrisen har han løst komplekse opgaver vedrørende bl.a. Amagerbanken.

René Offersen er advokat for de institutionelle investorer i den ved Østre Landsret verserende prospektansvarssag mod OW Bunkers tidligere ledelse.

Offentliggjorte retssager​

Afgørelser offentliggøres i til offentliggørelse i Ugeskrift for Retsvæsen, fordi de af redaktionskomiteen anses for principielle eller af videregående juridisk interesse

  • Efterkommere havde som bestyrelsesmedlemmer i Verner Overgaards Familiefond, der ejede Vola, ikke kunnet deltage i salget af aktierne til bl.a. deres egne holdingselskaber, og gennemførte aktieoverdragelser var ugyldige. Vestre Landsret afgjorde, at de sagsøgte skulle tilbagebetale kr. 150 mio. til familiefonden.
    (Ugeskrift for Retsvæsen 2019, side 2986)
  • Ledelsesansvarssag for Højesteret om, hvorvidt direktør og eneindehaver af andelsselskab var erstatningspligtig for toldvæsenets tab ved videreførelse af bilfirma
    (Ugeskrift for Retsvæsen 1999, side 591)
  • Anparters overdragelse til overkurs anset for omfattet af selvfinansieringsforbuddet; men sælger frifundet for erstatningskrav vedrørende skattevæsnets tab, idet den betalte merpris med nogen berettigelse kunne antages at have været forretningsmæssigt begrundet.
    (Forsikrings- og Erstatningsretlig Domssamling 1999, side 111)