offersen:christoffersen varetager retssager om offentlig og privat regulering af fast ejendom

Retssager om regulering af fast ejendom

Rådgivning omfatter reguleringsmulighederne bedømt ud fra både lovgivning og retspraksis i lyset af de bagvedliggende forvaltningsretlige principper.

Rådgivning om regulering af fast ejendom forudsætter overblik over den vidtforgrenede lovning, og det indbyrdes samspil, samt dyb indsigt i den almindelige forvaltningsret, herunder betydningen af involveringen af sagkyndige nævn mv. på området. Det er vigtigt, at der sættes rigtigt ind tidligst muligt i det administrative system med adgang til rekurs. De stærkeste kort bør ikke gemmes til domstolen.

Kompetencen omfatter sager om bl.a. planlovgivningen, VVM-undersøgelser, ekspropriationer, ledningsejerlovgivningen, gæsteprincippet, naturbeskyttelseslovgivning, habitatregler, skovloven, miljøbeskyttelseslovgivningen, jordforurening, byggelovgivningen, vejlovgivningen og naboretten.

o:c fører retssager om fast ejendom i forbindelse med offentligretlige krav eller indgreb, også processer ved administrative nævn og myndigheder, herunder for Planklagenævnet, Miljøklagenævnet og ekspropriationsmyndighederne.

Publikationer

René Offersen

Artikler

Højesterets dom i Alba-sagen, Jordforureningsinfo nr. 10, s. 2 ff.

Fagkonsulent om byggeloven og udbudslovgivning ved Karnov Lovsamling fra 2008-13

Jonas Christoffersen

Artikler

Om ret og skøn ved ejendomsrettens diskriminationsbeskyttelse under EMRK, Ugeskrift for Retsvæsen 2007, litterær afdeling, s. 208 ff.

Offentliggjorte retssager​

Afgørelser offentliggøres i  Ugeskrift for Retsvæsen, fordi de af redaktionskomiteen anses for principielle eller af videregående juridisk interesse

 • Repræsentation af Politiforbundet mod Det Kinesiske Kulturhus om alderstidshævd og ordinær hævd til parkeringspladser på ejendom midt i København. Ugeskrift for Retsvæsen 2021, side 3506

 • I Højesteret for Landbrug & Fødevarer mod Energinet.dk i principiel sag om ekspropriation af rådighedsindskæringer på landejendomme af eventuelle rettigheder ifølge gæsteprincippet, herunder også gæsteprincippets anvendelse ved offentligretlige indgreb. Ugeskrift for Retsvæsen 2022, side 1590

 • To udstykningsservitutter om etablering af veje og stier i samme område blev af Østre Landsret fortolket forskellig, så den ene servitut gav ret til kørsel med bil, mens den anden servitut ikke gav ret til kørsel med bil.
  Miljøretlige Afgørelser og Domme 2016, side 156
 • Region Hovedstadens krav i anledning af en mulig grundvandsforurening fra industrielt vaskeri og renseri var ifølge Højesterets dom forældet. Forældelsesfristen ikke suspenderet og indsigelse om forældelse ikke frafaldet pga. forhandlinger mellem parterne om suspension.
  Ugeskrift for Retsvæsen 2010, side 261. René Offersen har skrevet om dommen i Jordforureningsinfo nr. 10/2009
 • Kommunes byggetilladelse til udbygning af sommerhus på fredskovpligtigt område gav ifølge Højesteret ikke ejeren krav på lovliggørende dispensation i medfør af Skovloven. Dommen gav anledning til debat mellem professorer i Ugeskrift for Retsvæsen.
  Ugeskrift for Retsvæsen 2007, side 456