vi har dyb rutine med at varetage sager for Klagenævnet for Udbud

Retssager om udbud

offersen:christoffersen har stor kompetence med udbud, der er en juridisk specialdisciplin. Klagenævnet for Udbud blev til for at sikre fuldstændig retsbeskyttelse af tilbudsgivere. Klagesager rejses da også altovervejende af forbigåede ansøgere og ikke mindst forbigåede tilbudsgivere.

o:c tager i sin rådgivning højde for, at en klage har automatisk foreløbig opsættende virkning, hvis klagen indgives i stand still-perioden. Der skal ganske meget til, for at en klage tillægges opsættende virkning, men klage indgives alligevel næsten altid inden udløbet af stand still-perioden, selv om dette gør arbejdet med klagen til hastværk. Det er nemlig ofte fornuftigt at klage straks i stand still-perioden, da Klagenævnet for Udbud i sin afgørelse om opsættende virkning ofte kommer med værdifulde tilkendegivelser om sit syn på sagens problemer. Det bringer jævnligt klagesagen til en hurtig afslutning.

o:c lægger i sin rådgivning vægt på, at Klagenævnet for Udbud har vidtgående sanktionsbeføjelser og bl.a. kan annullere ordregivers beslutninger, herunder tildelingsbeslutningen, og i undtagelsestilfælde indgået kontrakt. Nævnet kan også pålægge ordregiver at betale erstatning. o:c har fokus på at finde den efter omstændighederne bedst mulige afslutning på sagen, herunder er vi klar over, at ordregiver ofte har tungtvejende interesser i en afklaring af sin leverancesikkerhed.

Kendelser afsagt af Klagenævnet for Udbud kan indbringes for domstolene, hvilket sker ganske sjældent. Dels er domstolene tilbageholdende over for efterprøvelse af afgørelser truffet af et nævn med særlig teknisk-faglig kompetence, dels er ordregiver forpligtet til at efterleve afgørelsen indtil domsafsigelse, hvilket ofte gør domsstolsprøvelse værdiløs. o:c bistår også for domstolene i udbudssager.

For Klagenævnet for Udbud har René Offersen navnlig repræsenteret ordregivere. Han har blandt mange repræsenteret Københavns Kommune, DSB, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Odense Kommune, Gentofte Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Tønder Kommune, Københavns Amt og Østjyllands Amt. Leverandørsiden tæller virksomheder som TDC, Securitas, CG Jensen, Oxford Reseach og RenoNorden.

Offentliggjorte retssager​

Afgørelser offentliggøres i til offentliggørelse i Ugeskrift for Retsvæsen, fordi de af redaktionskomiteen anses for principielle eller af videregående juridisk interesse

Klagenævnet for Udbud frifandt Københavns Kommune for alle klager af betydning i omfattende udbudsforretninger vedrørende udbud af danskuddannelser til voksne udlændinge.
Klagenævnet for Udbuds kendelser af 13. april og 23. juli 2018

Omfattende klagesag mod Region Hovedstaden vedrørende it-udbud af kontrakt om indkøb af samlede løsninger til patientkald og til kritiske alarmer. Spørgsmål om blandt andet ikrafttrædelsesbestemmelse, egnethed og tilbudsevaluering. Regionen frifandtes for alle klager af betydning.
Klagenævnet for Udbuds kendelse af 6. december 2017

Vestforbrændingen kunne ifølge Højesteret ikke udelukke DSV Transport A/S fra fremtidige udbud, selv om transportselskabet tidligere havde begået en fejl ved at ophæve en kontrakt mellem parterne.
Ugeskrift for Retsvæsen 2013, side 2551

Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 og kommunerne indgik uden udbud aftaler, hvorunder en kommunes borgere kunne indgå aftale med skorstensfejrermestre om udførelse af den lovpligtige skorstensfejning. Aftalen ansås ikke for omfattet af udbudsregler, hvorfor Konkurrencestyrelsen ikke fik medhold.
Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. februar 2012

Efter klage fra RenoNorden tilsidesatte Klagenævnet for Udbud under udbud af renovationskontrakt ordregivers evalueringsmodel som værende i strid med de grundlæggende principper. Statens Indkøb intervenierede til støtte for ordregiver. Sagen var under betegnelse RenoNorden-sagen genstand for omfattende debat i den juridiske litteratur og i det udbudsfaglige miljø.
Klagenævnet for Udbuds kendelse af 9. januar 2012