offersen:christoffersen rådgiver om alle aspekter af udbudsreglerne

Udbud

Kompetencen er opbygget siden EU’s udbudsregler i 1993 for alvor blev en del af dansk ret efter EU-Domstolens dom i Storebæltssagen og ikrafttrædelsen af Tjenesteydelsesdirektivet. I dag spiller udbudsreglerne en stor rolle for alle aktører på det offentlige indkøbsmarked, og de uforholdsmæssigt komplicerede udbudsregler giver anledning til betydelig efterspørgsel af rådgivning.

Udbudsreglerne er af natur et formelt regelsæt om fremgangsmåderne forud for ordregivers indgåelse af udbudspligtig kontrakt. Regelsættet indeholder kun få bestemmelser af betydning for kontraktens indhold og parternes stilling under kontrakten. Fokus er rettet mod tiden frem til kontraktindgåelse.

Tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud er vanskeligt, men udbudsreglernes kompleksitet må ikke skygge for, at formålet med udbud er at sikre ordregiver en god kontrakt om den rigtige ydelse. Udbudsreglerne skal afgjort vises stor respekt, men der må videst muligt værnes om, at udbud i bund og grund blot er et formelt middel og ikke det egentlige mål. Det, der kommer til at stå tilbage, er ikke udbudsprocessen, det er graden af opfyldelse af borgernes behov under kontrakten.

Udbudsreglerne håndhæves effektivt, og overtrædelse kan udløse alvorlige sanktioner i form af f.eks. annullation af tildelingsbeslutningen eller endog kontrakten, erstatning af tilbudsgivers mistede fortjeneste eller spildte omkostninger eller pålæg af betaling af økonomisk godtgørelse til staten på indtil tocifrede millionbeløb. Der er altså tungtvejende grunde til at tage regelsættet alvorligt.

René Offersen har gennem tre årtier holdt et stort antal indlæg om udbud på konferencer og seminarer, også internationalt. Han har erfaring med at tilrettelægge skræddersyede kurser for ordregivere og leverandører, ligesom han har ført talrige sager om udbud ved forskellige instanser.

Publikationer

René Offersen

Bøger

Udbudsretlige overvejelser på it-området, Udbudsloven, Ex tuto, 2016

Udbudsprocessen – Håndbogen om tilrettelæggelse og gennemførelse af EU-udbudsforretninger, Thomson Reuters, 1. udg., 2010. Udbudsprocessen, Karnov Group, 2. udg. 2016. Sammen med advokat Kim Lundgaard Hansen

EU-udbudsforretninger i praksis, Forlaget Thomson, 2003. Sammen med Jesper Fabricius

EU’s udbudsregler i praksis, Forlaget Thomson, 1. udg. 2002, 2. udg. 2006. Sammen med advokat Jesper Fabricius. Anmeldelse: Professor Peter Pagh, Ugeskrift for Retsvæsen 2006, litterær afdeling, s. 334 ff.

Artikler

Anmeldelse: IT-kontraktret af Henrik Udsen, Erhvervsjuridisk Tidsskrift, 2/2015, s.159 ff.

Anmeldelse af Steen Treumer m.fl., Enforcement of the EU Public Procurement Rules, Ugeskrift for Retsvæsen 2012, litterær afdeling, s. 93

Anmeldelse af Karsten Hagel-Sørensen (red.), Aktuel Udbudsret, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 1/2012, s. 77 ff.

Lovliggørelse af fejlbehæftede udbud, Ugeskrift for Retsvæsen 2010, litterær afdeling, s. 55 ff.

Konkurrencepræget dialog ved indgåelse af særligt komplekse IT-kontrakter, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 4/2009, s. 355 ff. Sammen med Morten Frank

Ugyldighed og annullation af kontrakter indgået i strid med udbudsreglerne, Ugeskrift for Retsvæsen 2008, litterær afdeling, s. 372 ff. Sammen med advokatfuldmægtig Morten Frank

Prøvelse af offentlige udbud, Det 38. nordiske Juristmøde, bind I, s. 407 ff. og bind II, s. 79 ff.